دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
پخش گزارش و گفتگوی دکتر مهدی مجیدپور استاد دانشکده مدیریت ، علم و فناوری دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/4 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.9453.fa
برگشت به اصل مطلب