دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
پخش گزارش افتتاح برج فناوری شماره دو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.9749.fa
برگشت به اصل مطلب