دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تازه‌های نشر
انتشار کتاب «مدیریت پروژه برای صنایع نفت و گاز رویکرد سیستم جهانی»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/22 | 

کتاب «مدیریت پروژه برای صنایع نفت و گاز رویکرد سیستم جهانی» ترجمه آقایان دکتر فریبرز رشیدی، حامد مهرابی و صدرا رستمی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.

مدیریت پروژه نفت و گاز به الزامات منحصر به فرد مدیریت علم، فن‌آوری و جنبه‌های مهندسی پروژه‌های صنعت نفت و گاز گفته می‌شود این کتاب اعمال گام به گام تکنیک‌های مدیریت پروژه را در مدیریت پروژه‌های نفت و گاز ارائه می دهد. کتاب یاد شده شامل دوازده فصل اصلی و دو بخش ضمیمه‌ای می‌باشدکه به ارائه تکنیک‌های کمی و کیفی مدیریت پروژه و نیز به جنبه‌های فنی و مدیریتی پروژه‌ها در صنعت نفت و گاز می‌پردازد.
Publication.aut.ac.ir

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.343.11172.fa
برگشت به اصل مطلب