دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تازه‌های نشر
هفته نامه خبری امیرکبیر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/2 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.343.12381.fa.html
برگشت به اصل مطلب