دانشکده مهندسی معدن- تازه های نشر
کتاب طراحی و کنترل فشار سینه کار آقای دکتر فرخ منتشر شد.

حذف تصاویر و رنگ‌هاکتاب طراحی و کنترل فشار سینه کار آقای دکتر فرخ منتشر شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://aut.ac.ir/find.php?item=13.2097.7619.fa
برگشت به اصل مطلب