دانشکده مهندسی معدن- آزمایشگاه ها
آزمایشگاه کانی شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
 کلیه مراحل آزمایشگاهی ماکروسکوپی و بدون وسیله و دستگاه و حداکثر در سطح لوپ و میکروسکوپ است. آزمایشگاه کانی و سنگ‌شناسی بر اساس سیلابس درسی یک آزمایشگاه صرفاً آموزشی بوده و خدمات آن برای دانشجویان مقطع کارشناسی استخراج و اکتشاف معدن است. شناسائی سنگ‌ها و کانی‌ها بر اساس رنگ، سختی، کلیواژ، بافت و ساخت، نام گذاری، طبقه‌بندی و سیستم تبلور صورت می‌گیرد. سایر خدمات غیرآموزشی با کمک آزمایشگاه تهیه مقاطع، مینرالوگرافی، اشعه‌ ایکس و ژئوشیمی خواهد بود.
 

محورهای تحقیقاتی آزمایشگاه 

شناسایی و ارزیابی انواع سنگ‌ها از نظر نوع، کیفیت و ساختار به صورت اولیه و همچنین پس از انجام آنالیزهای کمی (شیمیایی) و کیفی (مینرالی)

امکانات آزمایشگاه

نمونه های کانی و سنگ: برای آموزش نمونه های کانی و سنگ های متشکل از کانی های مختلف

 

سرپرست: دکتر عباس مقصودی   
کارشناس: مهندس مهناز محبوبی
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://aut.ac.ir/find.php?item=13.999.1575.fa
برگشت به اصل مطلب