دانشکده مهندسی مکانیک- تماس با ما
دفتر تلفن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/19 | 
جهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی، لطفا پیش شماره ۶۴۵۴ را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

خانم مهری حیدری
کارشناس
شماره داخلی: ۳۴۰۹
شماره تلفن: ۶۶۹۵۲۲۸۱

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=15.1621.2910.fa
برگشت به اصل مطلب