دانشکده مهندسی مکانیک- طراحی جامدات
اساتید گروه طراحی کاربردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
:اساتید گروه طراحی کاربردی
مرتبه علمی زمینه تخصصی نام و نام خانوداگی ردیف
استاد طراحی کاربردی اوحدی همدانی عبدارضا ۱
استاد طراحی کاربردی بهرامی محسن ۲
استادیار طراحی کاربردی تقوایی پور افشین ۳
مربی طراحی کاربردی جلیل‌ثانی فاطمه ۴
استاد طراحی کاربردی صالحی منوچهر ۵
استاد طراحی کاربردی صدوق ونینی سیدعلی ۶
استاد طراحی کاربردی صدیقی مجتبی ۷
دانشیار طراحی کاربردی علیزاده وقاصلو یونس ۸
استادیار طراحی کاربردی علی عظیمی ۸
استاد طراحی کاربردی فریبرز شهریار ۹
استاد طراحی کاربردی کبگانیان منصور ۱۰
استادیار طراحی کاربردی کمالی ایگلی علی ۱۱
استادیار طراحی کاربردی طه گودرزی ۱۲
استاد طراحی کاربردی محمدی اقدم محمد ۱۳
دانشیار طراحی کاربردی نراقی مهیار ۱۴
:اساتید بازنشسته گروه طراحی کاربردی
استاد- بازنشسته طراحی کاربردی اخلاقی مهدی ۱
استاد- بازنشسته طراحی کاربردی اسلامی محمد رضا ۲
استاد- بازنشسته طراحی کاربردی بختیاری‌نژاد فیروز ۳
مربی- بازنشسته طراحی کاربردی بهمن‌پور داوود ۴
استادیار-بازنشسته طراحی کاربردی رضائیان محسن ۵
استاد-بازنشسته طراحی کاربردی شاکری محمود ۶
استادیار- بازنشسته طراحی کاربردی صادقی محمد علی ۷
دانشیار-بازنشسته طراحی کاربردی غفاری سعادت محمدحسن ۸
مربی-بازنشسته طراحی کاربردی فریبرزی ناصر ۹
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=15.1925.2494.fa
برگشت به اصل مطلب