دانشکده مهندسی مکانیک- بسته های تخصصی
بسته های تخصصی مهندسی ساخت وتولید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/30 | 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=15.4761.10146.fa
برگشت به اصل مطلب