دانشکده مهندسی نفت- دفترچه تلفن
دفترچه تلفن دانشکده مهندسی نفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/5 | 
جهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی، لطفا پیش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی نفت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=16.1996.1658.fa
برگشت به اصل مطلب