دانشکده مهندسی نفت- مسئولین دانشکده
مسئولین دانشکده نفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 
 

وحید حدادی اصل

مسئولیت: رئیس دانشکده

پست الکترونیکی: haddadiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۵۲۷
جلسه مجازی:
https://meetings۲.aut.ac.ir/drhaddadi

 

محمد شریفی

مسئولیت:معاون دانشکده
پست الکترونیک: m_sharifiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۸۱
جلسه مجازی:
https://meetings۲.aut.ac.ir/drsharifi
 

نام:محمد حسن جوان

مسئولیت:مدیر مالی و اداری
پست الکترونیکی: mh.javanaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۵۱۵۲ - ۶۴۵۴۳۵۲۷ - ۶۴۵۴۳۵۴۵

یوسف رفیعی

مسئولیت:
مدیر گروه مهندسی مخازن هیدروکربوری
سرپرست سایت کامپیوتر
پست الکترونیکی:y.rafieiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۸۳
جلسه مجازی: 

محمد جواد عامری شهرابی

مسئولیت:مدیر گروه مهندسی نفت

پست الکترونیکی:ameriaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۱۲۸
جلسه مجازی: 

https://meetings۲.aut.ac.ir/drameri/
 

علیرضا کاظمی

 استاد مشاور دانشجویان ممتاز

پست الکترونیکی:kazemiaaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۸۰
جلسه مجازی:

https://meetings۲.aut.ac.ir/drkazemia/
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی نفت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=16.2211.2014.fa
برگشت به اصل مطلب