دانشکده مهندسی نفت- پژوهشی
آزمایشگاهها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/30 | 

آزمایشگاه آسیب سازند

سرپرست : احسان خامه چی

آزمایشگاه ازدیاد برداشت

سرپرست : علیرضا کاظمی

آزمایشگاه پدیده های بین سطحی

سرپرست : محمد شریفی

آزمایشگاه حفاری

سرپرست : پرویز معارف وند

آزمایشگاه خواص سیال مخزن

سرپرست : محمد رضا خرسند موقر

آزمایشگاه ژئوشیمی آلی

سرپرست : احمدرضا ربانی

آزمایشگاه ژئو مکانیک

سرپرست : محمد جواد عامری شهرابی

آزمایشگاه مکانیک سنگ

سرپرست : محمد جواد عامری شهرابی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی نفت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=16.2490.3230.fa
برگشت به اصل مطلب