دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- انجمن‌علمی فیزیک‌ونجوم
انجمن علمی فیزیک و نجوم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/26 | 

اعضای انجمن علمی فیزیک و نجوم سال ۱۴۰۰

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.2090.2188.fa
برگشت به اصل مطلب