دانشکده مهندسی پزشکی- دروس مصوب و طرح درس
بیومکانیک راه رفتن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بیومکانیک راه رفتن
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. بیومکانیک مفاصل اندام تحتانی 
 
۲. تحلیل پایداری حرکات در راه رفتن
 
۳. حلقه های کنترل عصبی عضلانی در حفظ پایداری
 
۴. تحلیل حرکت راه رفتن بر اساس پاندول معکوس 

۵. راه رفتن غیرطبیعی و دلایل ایجاد آن
 
 
 

مراجع
 
1. Whittle Michael W. , Gait Analysis, Elsevier Health Sciences, 2002 .
2. Delisa Joel A. , Kerrigan Casey K. , Gait Analysis in the Science of Rehabilitation, DIANE
Publishing, 1998 .
3. Rose Jessica, Gamble James J. , Human Walking, Lippincott Williams & Wilkins, 2005 .

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.3726.6178.fa
برگشت به اصل مطلب