دانشکده مهندسی پزشکی- چارت سازمانی
چارت سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


ریاست دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر اکبر کارخانه
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۶(Map)
a.karkhanehaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۴۹۷(۲۱-۹۸+)

معاون آموزشی
دکتر محمد مهدی احمدی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵(Map)
mmahmadiaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۵۵۷۳(۲۱-۹۸+)


معاون پژوهشی و معاون تحصیلات تکمیلی
دکتر حامد آذرنوش
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵ (Map)
azarnoushaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۳۹۸(۲۱-۹۸+)

مدیر گروه بیوالکتریک
دکترمهرداد ساویز
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵(Map)
msavizaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۵۵۶۹(۲۱-۹۸+)

مدیر گروه بیومکانیک
دکتر مصطفی رستمی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵ (Map)
 rostamiaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۳۶۱(۲۱-۹۸+)


مدیر گروه بیومتریال و مهندسی بافت
دکتر محمد معینی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۸(Map)
m.moeiniaut.ac.ir
۶۴۵۴-۵۵۶۸(۲۱-۹۸+)


سرپرست سایت کامپیوتر
دکتر رعنا ایمانی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه
۸(Map)
r.imaniaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۵۶۷۶(۲۱-۹۸+)


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.472.1534.fa
برگشت به اصل مطلب