دانشکده مهندسی پزشکی- آزمایشگاه ها
دینامیک ‌سیستم‌ها و شبکه‌های پیچیده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | معرفی آزمایشگاه:
 
آزمایشگاه دینامیک سیستم‌ها و شبکه‌های پیچیده، بر مطالعه دینامیک سیستم‌های بیولوژیکی، با استفاده از مدل‌سازی ریاضیاتی متمرکز است. ابزارهای اصلی مدل‌سازی ما برگرفته از نظریه سیستم‌های پیچیده و علم شبکه‌ها هستند. هدف اصلی تحقیقات، درک عملکرد سیستم‌های بیولوژیکی طبیعی و مفاهیم و اصول اساسی آن‌ها است. هم‌چنین، با به‌کارگیری نظریه شبکه، مطالعات با در نظر گرفتن تعامل بین سیستم‌های متصل، برای تحقق ریشه‌های تکاملی و نیز ظهور رفتارهای جمعی، انجام می‌شوند. روش‌های مورد استفاده، شامل روش‌های تحلیلی ریاضی مربوط به دینامیک غیرخطی و شبکه‌ها، و شبیه‌سازی کامپیوتری هستند. 
آزمایشگاه دینامیک سیستم‌ها و شبکه‌های پیچیده، بر مطالعه دینامیک سیستم‌های بیولوژیکی، با استفاده از مدل‌سازی ریاضیاتی متمرکز است. ابزارهای اصلی مدل‌سازی ما برگرفته از نظریه سیستم‌های پیچیده و علم شبکه‌ها هستند. هدف اصلی تحقیقات، درک عملکرد سیستم‌های بیولوژیکی طبیعی و مفاهیم و اصول اساسی آن‌ها است. هم‌چنین، با به‌کارگیری نظریه شبکه، مطالعات با در نظر گرفتن تعامل بین سیستم‌های متصل، برای تحقق ریشه‌های تکاملی و نیز ظهور رفتارهای جمعی، انجام می‌شوند. روش‌های مورد استفاده، شامل روش‌های تحلیلی ریاضی مربوط به دینامیک غیرخطی و شبکه‌ها، و شبیه‌سازی کامپیوتری هستند.
 

 

 
در صورت علاقه به همکاری با این آزمایشگاه تحقیقاتی، می توانید با جناب آقای دکتر سجاد جعفری (sajadjafariaut.ac.ir) تماس حاصل نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.483.2021.fa
برگشت به اصل مطلب