پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مسئولین
مسئولین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
رئیس پردیس بندرعباس 

محمد امین فیض چکاب
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۲۵)
پست الکترونیکی: fayziaut.ac.ir
 


معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

ایمان فرح‌بخش
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۲۴)
پست الکترونیکی: i.farahbakhshaut.ac.ir 
 

رئیس مرکز نوآوری مهندسی دریا

آرمان زارع بیدکی
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۲۰)
پست الکترونیکی:  a.zarebidakiaut.ac.ir
 

نشانی مطلب در وبگاه پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-20.2178.4224.fa.html
برگشت به اصل مطلب