پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- هیئت علمی
هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
 
مصباح سایبانی

دانشیار
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۱۴)
پست الکترونیکی: msaybaniaut.ac.ir
 

آرمان زارع بیدکی

استادیار
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۲۰)
پست الکترونیکی: a.zarebidakiaut.ac.ir
  

سید هامان هدایت مفیدی

استادیار
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۲۱)
پست الکترونیکی: h.mofidiaut.ac.ir
 

ایمان فرح‌بخش

استادیار
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۲۴) 
پست الکترونیکی: i.farahbakhshaut.ac.ir      
              

محمد امین فیض چکاب

استادیار
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: )
پست الکترونیکی: fayziaut.ac.ir
 


 
 
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-20.2179.4231.fa.html
برگشت به اصل مطلب