پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مهندسی ساخت در صنایع دریایی
مهندسی ساخت در صنایع دریایی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
مصباح سایبانی

دانشیار
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۱۴)
پست الکترونیکی: msaybaniaut.ac.ir

 
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-20.3350.4227.fa.html
برگشت به اصل مطلب