دانشکده شیمی- اخبار و رویدادها
اخبار 1

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 
تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=21.2140.1902.fa
برگشت به اصل مطلب