دانشکده شیمی- مسئولین دانشکده
مسئولین دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 

مجید عبدوس

مسئولیت: رئیس دانشکده
 

زاهد احمدی

مسئولیت:معاون دانشکده

 

 
   
   
   
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=21.3216.3925.fa
برگشت به اصل مطلب