مدیریت امور اداری و پشتیبانی- اداره دبیرخانه
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
مهدی طالبی
رئیس اداره
۶۴۵۴۲۲۰۹ - ۶۴۵۴۲۲۰۷


 
جواد همتی
اپراتور
۶۴۵۴۲۲۰۹ - ۶۴۵۴۲۲۰۷
 
 
مهدی اسلامی
کاردان امور اداری
۶۴۵۴۲۲۰۹ - ۶۴۵۴۲۲۰۷

 
مهدی بهرامی
متصدی امور دفتری و بایگانی
۶۴۵۴۲۲۰۹ - ۶۴۵۴۲۲۰۷

 
محسن ساکت
نامه رسان
۶۴۵۴۲۲۰۹ - ۶۴۵۴۲۲۰۷

 
هاشم حسن رضایی
نامه رسان
۶۴۵۴۲۲۰۹- ۶۴۵۴۲۲۰۷

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری و پشتیبانی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=24.3187.3806.fa
برگشت به اصل مطلب