مدیریت امور اداری و پشتیبانی- اداره کارپردازی و انبارها
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
سیداحمد میرآقایی
رئیس اداره
تلفن : ۶۴۵۴۵۴۷۱

 

 
حمیده مقصودی
مسئول دفتر
تلفن: ۶۴۵۴۵۴۷۲


 

سمانه قربانخانی
کارشناس امور مالی
تلفن: ۶۴۵۴۵۴۷۳

 

 
فخراله مجیدی
حسابدار
تلفن: ۶۴۵۴۵۴۸۸

 

 
 
مجید ذبیح پور
حسابدار
تلفن: ۶۴۵۴۵۴۷۹

 

 
اکرم حسن زارع
مسئول دفتر انبار مرکزی
تلفن: ۶۴۵۴۵۴۸۷

 

 
محمد سربلند
کارشناس
تلفن: ۶۴۵۴۳۵۱۵

 

 
علی نظری اینی سفلی

تلفن : ۶۴۵۴۳۵۱۵
 

مجتبی شرفی
تکنیسین
تلفن: ۶۴۵۴۳۵۱۵


 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری و پشتیبانی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=24.3188.3810.fa
برگشت به اصل مطلب