اداره استعدادهای درخشان- کارشناسی ارشد
اطلاعیه مهم درخصوص صدور گواهی بدون آزمون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 

طبق مصوبات شورای ممتاز گواهی پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد تنها به پذیرفته شدگانی داده می شود که از پدیرش بدون آزمون خود استفاده کرده و در این دانشگاه شاغل به تحصیل شده اند.


نشانی مطلب در وبگاه اداره استعدادهای درخشان:
http://aut.ac.ir/find.php?item=27.3285.4066.fa
برگشت به اصل مطلب