اداره استعدادهای درخشان- دکتری
اطلاعیه مهم درخصوص صدور گواهی بدون آزمون

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 

طبق مصوبات شورای ممتاز گواهی پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری تنها به پذیرفته شدگانی داده می شود که از پدیرش بدون آزمون خود استفاده کرده و در این دانشگاه شاغل به تحصیل شده اند.


نشانی مطلب در وبگاه اداره استعدادهای درخشان:
http://aut.ac.ir/find.php?item=27.3286.4067.fa
برگشت به اصل مطلب