اداره امور هیات علمی- آئین نامه ها
آئین نامه های بخش نظارت و ارزیابی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/30 | 
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور هیات علمی:
http://elearning.aut.ac.ir/find.php?item=28.3114.3720.fa
برگشت به اصل مطلب