دانشکده مهندسی هوافضا- گروه آیرودینامیک وجلوبرندگی
گروه آیرودینامیک وجلوبرندگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/20 | 
  دکتر مسعود برومند
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: Boromandaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۰

 

دکتر صادق تابع‌جماعت
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: sadeghaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۱۲ 
دکتر مهران تاج‌فر
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: mtadjfaraut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۱۱
 
دکتر علیرضا جهانگیریان
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: Ajahanaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۲۳

رزومه

 

دکتر حسین خالقی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:khaleghiaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۲
 
دکتر محمد‌ سعیدی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: mohammad.saeediaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۶۳۵

 دکتر سید محمدحسین‌ کریمیان
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:hkarimaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۶
رزومه


دکتر محمود‌ مانی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:maniaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۴
رزومه


 

   دکتر ابوالقاسم مسگرپور طوسی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: tousiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۳  


 

  دکتر کامیار منصور
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:mansouraut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۱۶ 
دکتر علی مددی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: Ali.madadiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۶۳۲  دکتر سحر نوری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: s_nooriaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۷
رزومه


 دکتر امیر رضا قهرمانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:a_ghahremaniaut.ac.ir 

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۱
رزومه

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=3.1543.2116.fa
برگشت به اصل مطلب