دانشکده مهندسی هوافضا- افتخارات دانشکده
افتخارات دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 
-دریافت چندین تقدیرنامه از انجمن‌ هوافضای ایران توسط اعضای هیئت علمی دانشکده
-دریافت نشان افتخار شرکت هواپیماسازی ایران(هسا)
-دریافت تقدیرنامه ازانجمن مهندسان مکانیک ایران توسط اعضای هئیت علمی دانشکده
- دریافت عنوان نخبه‌ی هوایی کشورتوسط اعضای هیئت علمی دانشکده
- دریافت عنوان پیش کسوت هوافضا در دو دوره توسط اعضای هیئت علمی دانشکده
-ایجاد قطب علمی مهندسی هوافضای محاسباتی بعنوان اولین قطب هوافضا در کشور
-دریافت تقدیرنامه از ریاست جمهور اسلامی ایران توسط اعضای هیئت علمی دانشکده
-کسب  رتبه اول پژوهش های کاربردی در نوزدهمین جشنواره خوارزمی 2017
-کسب رتبه دوم پژوهش های کاربردی جشنواره خوارزمی


-کسب مقام دوم بخش داخل سالن مسابقات     IMAV۲۰۱۱ هلند
-کسب مقام دوم بخش داخل سالن مسابقات IMAV۲۰۱۲    آلمان
-کسب مقام سوم بخش فضای آزاد مسابقات   IMAV۲۰۱۳   فرانسه
-کسب مقام پنجم مسابقات   IMAV۲۰۱۴   هلند
-کسب عنوان بهترین عملکرد مسابقات IMAV۲۰۱۶     چین
-کسب مقام اول بخش چالش مجازی (Virtual Challenge)  IMAV۲۰۱۷   فرانسه

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=3.963.1411.fa
برگشت به اصل مطلب