AUT E-learning Support Center- Notifications
ایجاد جلسه مجازی BigBlueButton برای دروس

Clear images and colors  | Post date: 2020/09/26 | 

بدینوسیله به اطلاع اساتید محترم میرساند که یک فعالیت بیگبلوباتن با نام " جلسه مجازی BigBlueButton " برای کلیه دروس این ترم در سامانه مودل ایجاد شده است.

👈 این فعالیت محدودیت زمانی ندارد و برای کلیه جلسات یک درس می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. 

👈 هر جلسه مستقلا ضبط شده و قابل بازپخش است.

👈 لطفا برای تشکیل جلسات رسمی درس خود مطابق با تقویم آموزشی، از این قسمت استفاده کنید و در صورت نیاز به جلسات اضافی یا جلسات حل تمرین، یک فعالیت جدید بیگبلوباتن طبق راهنمای ارسال شده، ایجاد نمایید 

 
با تشکر
مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی

📞 66967416
📞 5495-5947-5948
Topic URL in AUT E-learning Support Center website:
http://aut.ac.ir/find.php?item=32.3681.5183.en
Back to content primary page