واحد آموزشی بندر ماهشهر- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/2 | 
آقای مهندس سیدحمید قائم مقامی
رئیس مرکز آموزش‌های عالی و حرفه ای
تلفن: ۵۲۳۴۳۳۱۱-۰۶۱ 
پست الکترونیک: h.ghaemmaghamiaut.ac.ir
خانم مهندس هدی ثامری
مسئول آزمایشگاه‌ها
تلفن: ۵۲۳۴۲۷۷۹-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۶-۰۲۱   
پست الکترونیک: h.sameriaut.ac.ir
خانم تاج امیری
دفتر مالی اداری
تلفن: ۵۲۳۴۱۵۳۳-۰۶۱
پست الکترونیک: t.amiriaut.ac.ir
خانم مرجان ساکی
مرکز آموزش‌های عالی و حرفه ای
تلفن: ۵۲۳۴۵۲۹۷-۰۶۱ 
پست الکترونیک: m.sakiaut.ac.ir
آقای حسن عبادی زاده
انبار
تلفن: ۵۲۳۴۱۵۲۷-۰۶۱ 
پست الکترونیک: h.ebadizadehaut.ac.ir
آقای مهندس شهریار شهریاری
رفاه خوابگاه ها
تلفن:
پست الکترونیک: s.shahriyariaut.ac.ir
آقای مهندس رضا بخشی زاده
 آزمایشگاه ها
تلفن:
پست الکترونیک: r.bakhshiaut.ac.ir
خانم زهرا آقاجری
تحصیلات تکمیلی
تلفن: ۵۲۳۴۱۵۲۹-۰۶۱   و  ۶۴۵۴۵۵۰۴-۰۲۱   
پست الکترونیک: mahgradaut.ac.ir
خانم فرشته دارابی
کتابخانه- دفتر ارتباط با صنعت
تلفن: ۵۲۳۴۱۵۳۷-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۷-۰۲۱
پست الکترونیک: fdarabiaut.ac.ir
آقای مهندس سیدمسعود موسوی
انفورماتیک
تلفن:   ۶۴۵۴۵۵۱۱-۰۲۱   
پست الکترونیک: sm_mousaviaut.ac.ir
خانم سحر نوذری
دفتر ریاست - امور مالی
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۱-۰۲۱   
پست الکترونیک: s.nozariaut.ac.ir
آقای علی نجات بیات
دفتر تهران
تلفن: ۶۶۹۶۶۶۰۳-۰۲۱  و ۶۶۹۶۶۶۰۴-۰۲۱  و ۶۶۴۶۰۰۳۲-۰۲۱
پست الکترونیک: a.bayataut.ac.ir
خانم مرجان تربو
مرکز آموزش‌های عالی و حرفه ای
تلفن: ۵۲۳۴۳۳۱۱-۰۶۱ 
پست الکترونیک: mtarbooaut.ac.ir
آقای جمال ابراهیمی
کارپردازی
تلفن: ۵۲۳۴۵۰۰۱-۰۶۱ 
پست الکترونیک:
خانم مهندس سارا شریفات
آزمایشگاه‌ها
تلفن: ۵۲۳۴۲۷۷۹-۰۶۱ 
پست الکترونیک: sarasharifataut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3668.5146.fa
برگشت به اصل مطلب