واحد آموزشی بندر ماهشهر- کارگاه‌ها
کارگاه‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 

کارگاه پلاستیک
نوع فعالیت: آموزشی-تحقیقاتی
     

کارگاه لاستیک
نوع فعالیت: آموزشی-تحقیقاتی
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3689.5200.fa
برگشت به اصل مطلب