واحد آموزشی بندر ماهشهر- هیات علمی مدعو
هیات علمی مدعو

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/21 | 
 
دکتر حسین‌علی خنکدار
مرتبه علمی: استاد
مدعو از: هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تلفن: ۴۸۶۶۲۵۰۲-۰۲۱ 
پست الکترونیک: h.khonakdarippi.ac.ir
 
دکتر اسماعیل قاسمی
مرتبه علمی: استاد
مدعو از: هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تلفن: ۴۸۶۶۲۰۹۷-۰۲۱    
پست الکترونیک: i.ghasemiippi.ac.ir
 
دکتر علی‌اکبر یوسفی
مرتبه علمی: استاد
مدعو از: هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تلفن: ۴۴۷۸۷۰۲۷-۰۲۱    
پست الکترونیک: a.yousefiippi.ac.ir
 
دکتر مرتضی مرادی
مرتبه علمی: استادیار
مدعو از: هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: ۲۰-۳۳۳۳۰۰۱۰-۰۶۱داخلی۵۷۵۳
پست الکترونیک: m.moradiscu.ac.ir
دکتر محمدرضا خسروی‌نیکو
مرتبه علمی: دانشیار
مدعو از: گروه آموزشی مهندسی گاز دانشکده نفت اهواز

تلفن: ۳۵۵۵۰۸۶۸-۰۶۱
پست الکترونیک: mr.khosraviput.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3773.5378.fa
برگشت به اصل مطلب