واحد آموزشی بندر ماهشهر- کوتاه‌مدت
کوتاه‌مدت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/21 | 
۱. مدیریت پیشرفته HSE, رد پای کربن، اقتصاد چرخه ای و نکسوس
۲. کارگاه تحلیل و گزارش حادثه
۳. گزارش پایداری و عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر اساس GRI
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3778.5392.fa
برگشت به اصل مطلب