واحد آموزشی بندر ماهشهر- جذب نیروی انسانی متخصص
جذب نیروی انسانی متخصص

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/21 | 
آزمون شرکت پالایشگاه گاز یادآوران خلیج فارس
 
زمان برگزاری:
۸ و ۹ شهریورماه ۱۴۰۰

مصاحبه تخصصی: شهریورماه ۱۴۰۰
آزمون شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا
 
زمان برگزاری:
۱۴ و ۱۵ مردادماه ۱۴۰۰

مصاحبه تخصصی: مردادماه ۱۴۰۰
آزمون شرکت پتروشیمی بندر امام
 
زمان برگزاری:
۹ خردادماه ۱۳۹۹

مصاحبه تخصصی: تیرماه ۱۳۹۹
آزمون شرکت پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس
 
زمان برگزاری:
۱۹ تیر‌ماه ۱۳۹۹

مصاحبه تخصصی: شهریورماه ۱۳۹۹
آزمون شرکت پتروشیمی کود شیمیایی اوره لردگان
 
زمان برگزاری:
۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸

مصاحبه تخصصی:  ۱۳۹۸
 
آزمون شرکت پتروشیمی امیرکبیر
 
زمان برگزاری:
۶ دی‌ماه ۱۳۹۸

مصاحبه تخصصی: بهمن‌ماه ۱۳۹۸
 
آزمون شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
 
زمان برگزاری:
۲۹ تیرماه ۱۳۹۷

مصاحبه تخصصی: ۳ الی ۸ شهریورماه ۱۳۹۷
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3782.5395.fa
برگشت به اصل مطلب