واحد آموزشی بندر ماهشهر- اساتید صنعتی
اساتید صنعتی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/7 | 
دکتر رضا شیبانی
مدعو از: رئیس واحد پژوهش و نوآوری پتروشیمی مارون
تلفن: ۵۲۲۹۵۳۶۷-۰۶۱ 
پست الکترونیک: rsheibanimpc.ir
     
دکتر رامین شمسی
مدعو از: مجتمع پتروشیمی مارون
تلفن: ۵۲۲۹۵۲۷۸-۰۶۱ 
پست الکترونیک:
     
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3810.5653.fa
برگشت به اصل مطلب