پژوهشكده فناوری های نو- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/2 | 

کارکنان پژوهشکده فناوری های نو

خانم مهندس گلی خویشکار

معاون اجرایی پژوهشکده فناوری های نو


رایانامه:  khishkar@aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۵۱۸۹

خانم مهندس مریم نظری

کارشناس پژوهشی پژوهشکده فناوری های نو


رایانامه: m-nazari@aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۵۱۹۰

خانم زهرا سبزعلیان

مسئول دفتر پژوهشکده فناوری های نو


رایانامه:
zsabzalian@aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۵۹۴۴

آقای علیرضا قاسمی

کارپرداز و مسئول ساختمان پژوهشکده فناوریهای نو


رایانامه: -----

تلفن: -----

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشكده فناوری های نو:
http://aut.ac.ir/find.php?item=36.4685.8744.fa
برگشت به اصل مطلب