پژوهشكده فناوری های نو- اعضای هیئت علمی
اعضای هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/2 | 

اعضای هیئت علمی پژوهشکده فناوری های نو

دکتر مهناز شمشیرساز

دانشیار - ریاست پژوهشکده فناوریهای نو


رایانامه:  shamshir@aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۵۱۹۱

گوگل اسکولار

دکتر محمد زارعی نژاد

استادیار - معاون پژوهشی پژوهشکده فناوری های نو


رایانامه:  mzare@aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۵۱۹۲

گوگل اسکولار

دکتر معصومه حق بین نظرپاک

استادیار پژوهشکده فناوری های نو


رایانامه:  haghbin@aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۵۱۹۴

گوگل اسکولار

دکتر سعید صابرسمندری

استادیار پژوهشکده فناوری های نو


رایانامه:  saeedss@aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۵۱۹۳

گوگل اسکولار

دکتر سعیده مزینانی

استادیار پژوهشکده فناوری های نو


رایانامه:  s.mazinani@aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۵۷۱۰

گوگل اسکولار

دکتر علی نیک بخت

استادیار پژوهشکده فناوری های نو


رایانامه:  anikbakht@aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۵۵۷۸

گوگل اسکولار

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشكده فناوری های نو:
http://aut.ac.ir/find.php?item=36.4687.8743.fa
برگشت به اصل مطلب