دانشکده مدیریت، علم و فناوری- اخبار
انتشار اولین شماره نشریه انجمن علمی دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/1 | 

با همت انجمن علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری اولین شماره نشریه انجمن علمی با عنوان مدیرکبیر انتشار یافت.

مدیر مسئول: مهیار مکرم دوست

سردبیر: مهسا سلطانی

هیات تحریریه: مهسا سلطانی، شکیبا گلابچیان، سینا زنوزی و رضا غفوری

طراح: مهیار مکرم دوست

ویراستار: مهدی عبدالهی و زهرا اکبری

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت، علم و فناوری:
http://aut.ac.ir/find-38.4467.10250.fa.html
برگشت به اصل مطلب