دانشکده مدیریت، علم و فناوری- کارکنان اداری
کارکنان اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/10 | 
محمدتقی اسکندری
(امور مالی و اداری)
تلفن داخلی: ۶۴۵۴۵۸۵۰-۰۲۱
پست الکترونیک: mtesaut.ac.ir
 
ایمان طباطبائی
(مسئول دفتر)
تلفن داخلی: ۶۴۵۴۵۸۵۸-۰۲۱
پست الکترونیک: i.tabatabaeiaut.ac.ir
 
امیر مقدس
(کارپرداز)
تلفن داخلی: ۶۴۵۴۵۸۵۱-۰۲۱
پست الکترونیک: a.moghaddasaut.ac.ir
 
نرگس صداقت فرد
(کارشناس تحصیلات تکمیلی)
تلفن داخلی: ۶۴۵۴۵۸۵۲-۰۲۱
پست الکترونیک: n.sedaghatfardaut.ac.ir
 
زهرا گودرزی
(کارشناس تحصیلات تکمیلی)
تلفن داخلی: ۶۴۵۴۵۸۵۳-۰۲۱
پست الکترونیک: z.godarzi۷۰aut.ac.ir
 
رضا زهدی نهاد
(خدمات)
تلفن: ۶۶۴۹۹۰۱۳-۰۲۱
داخلی: ۱۰۸
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت، علم و فناوری:
http://aut.ac.ir/find-38.4471.9524.fa.html
برگشت به اصل مطلب