دانشکده مدیریت، علم و فناوری- اعضای انجمن علمی دانشجویی
شانزدهمین دوره انجمن‌های علمی دانشجویی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/11 | 
شانزدهمین دوره انجمن‌های علمی دانشجویی-۱۴۰۰
ردیف نام نوع عضویت
۱ اشکان فراهانی اصلی
۲ علیرضا امینی نایینی اصلی
۳ گلستان سلطانی اصلی
۴ حمیدرضا نیازی اصلی
۵ سعید فضلعلی اصلی
۶ مهدیار زمانی فر علی‌البدل
۷ ایمان چراغی علی‌البدل
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت، علم و فناوری:
http://aut.ac.ir/find-38.4488.10695.fa.html
برگشت به اصل مطلب