دانشکده مدیریت، علم و فناوری- گروه مدیریت کسب و کار(MBA)
گروه مدیریت کسب و کار(MBA)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/4 | 
دکتر علیرضا شیخ
(مدیرگروه)
تلفن داخلی: ۶۴۵۴۵۸۳۷-۰۲۱
پست الکترونیک: a.sheikhaut.ac.ir
 
دکتر عسل آغاز

تلفن داخلی: ۶۴۵۴۵۸۳۳-۰۲۱
پست الکترونیک: a.aghazaut.ac.ir
 

تلفن داخلی: ۶۴۵۴۵۸۴۲-۰۲۱
پست الکترونیک: majidpouraut.ac.ir

 

دکتر سیدمحمدرضا شهابی
(پیشکسوت)
تلفن داخلی: ۶۴۵۴۵۸۳۶-۰۲۱
پست الکترونیک: smr.shahabiaut.ac.ir
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت، علم و فناوری:
http://aut.ac.ir/find.php?item=38.4537.9440.fa
برگشت به اصل مطلب