دانشکده مدیریت، علم و فناوری- گروه مطالعات علم و فناوری
گروه مطالعات علم و فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/4 | 
دکتر رضا حاجی ابراهیم
(مدیر گروه)
تلفن تماس: ۶۴۵۴۵۸۳۸-۰۲۱
پست الکترونیک: hajiaut.ac.ir
 
دکتر مهدی اعتماد

تلفن تماس: ۶۴۵۴۵۸۴۶-۰۲۱
پست الکترونیک: m.etemadaut.ac.ir
 
دکتر محمدبشیر صدیقی

تلفن تماس: ۶۴۵۴۵۸۳۹-۰۲۱
پست الکترونیک: m.sedighiaut.ac.ir
 
دکتر مصطفی مهاجری

تلفن تماس: ۶۴۵۴۵۸۴۷-۰۲۱
پست الکترونیک: m-mohajeriaut.ac.ir
 
دکتر امیرناصر اخوان
(پیشکسوت)
تلفن تماس: ۶۴۵۴۵۸۳۴-۰۲۱
پست الکترونیک: akhavanaut.ac.ir

 دکتر حسین کرمی
(پیشکسوت)
تلفن تماس: ۶۴۵۴۵۸۴۰-۰۲۱
پست الکترونیک: karamiaut.ac.ir 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت، علم و فناوری:
http://aut.ac.ir/find-38.4538.9445.fa.html
برگشت به اصل مطلب