دانشکده مدیریت، علم و فناوری- گروه اقتصاد و مالی
گروه اقتصاد و مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/4 | 
دکتر سارا ملکان
(مدیرگروه)
تلفن تماس: ۶۴۵۴۵۸۴۳-۰۲۱
پست الکترونیک: sara.malekanaut.ac.ir
 
دکتر مهسا جهان‌دیده

تلفن تماس: ۶۴۵۴۵۸۳۵-۰۲۱
پست الکترونیک: MJahandidehaut.ac.ir
 
دکتر مرتضی زمانیان

تلفن تماس: ۶۴۵۴۵۸۴۴-۰۲۱
پست الکترونیک: mo.zamanianaut.ac.ir
 
دکتر مهدی لطفی

تلفن تماس: ۶۴۵۴۵۸۴۵-۰۲۱
پست الکترونیک: mahdi.lotfiaut.ac.ir
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت، علم و فناوری:
http://aut.ac.ir/find-38.4539.9446.fa.html
برگشت به اصل مطلب