پژوهشکده علوم- اعضاء
اعضای مرکز انرژیهای تجدیدپذیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/23 | 

دکتر مهران جوانبخت
رئیس مرکز
پست الکترونیکی: 
--------
شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۶
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده علوم:
http://aut.ac.ir/find-39.4700.10055.fa.html
برگشت به اصل مطلب