پژوهشکده علوم- اعضاء
اعضای مرکز فوتونیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/23 | 
 

دکتر امیر جعفرقلی
رئیس مرکز
پست الکترونیکی: 
ajafargholiaut.ac.ir
شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۵

دکتر پرویز پروین
اعضای مرکز
پست الکترونیکی: 
parvinaut.ac.ir
شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۳

دکتر حمیدرضا حبیبیان
اعضای مرکز
پست الکترونیکی:  
habibiyanaut.ac.ir
شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۷

دکتر خسرو معدنی پور
اعضای مرکز
پست الکترونیکی: 
madanipouraut.ac.ir
شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۸۲
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده علوم:
http://aut.ac.ir/find.php?item=39.4704.10054.fa
برگشت به اصل مطلب