پژوهشکده علوم- اعضاء
اعضای گروه پژوهشی سیستم ها و محاسبات توزیع شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/27 | 
 

دکتر فرهاد رحمتی
رئیس مرکز
پست الکترونیکی: 
fvahmatiaut.ac.ir
شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۲
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده علوم:
http://aut.ac.ir/find.php?item=39.4726.10085.fa
برگشت به اصل مطلب