دانشکده مهندسی کامپیوتر- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 

کارکنان دانشکده

team


مهندس جعفر عبدی

مشاور و دبیر شوراهای دانشکدهرایانامه: abdi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۰
 

team

مهندس بهنام صبوحی

مسئول پشتیبانی-اداریرایانامه: b.saboohi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۰

team


مهندس آناهیتا محمدحسنی

مسئول سایت کامپیوتر و وب سایت دانشکدهرایانامه: mhasani[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۵
 

team

علی شهرضا

مسئول سایترایانامه: h.shirali[at]gmail.com
 

team

احمد خلیلی خو

مسئول آزمایشگاه سخت افزاررایانامه: a.khalilikho[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۰

team


عذرا علی‌پور

کارشناس خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی-دانشجویان دکتریرایانامه: malipoor[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۸
 

team


مریم سلیمانی

مسئول دفتر دانشکده و امور پژوهشیرایانامه: office.ceit[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۰
 

team


هانیه سبزعلی

کارشناس خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی-کارشناسی ارشدرایانامه: sabzali[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۳
 

team


بهار قیطرانیه 

کارشناس خدمات آموزشرایانامه::ugrad.ceit[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۹
 

team


محمد خنداب

مسئول کارپردازیرایانامه: mkhandab[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۵
 

team


رمضان ورمرزیار

کارشناس خدمات آموزشرایانامه: ugrad.ceit[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۹
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.1192.1410.fa
برگشت به اصل مطلب