پارک علم و فناوری- مرکز حمایت از شرکت های رشدیافته
مرکز هدایت شرکت های دانش بنیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/14 | 
 
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از کلیه‌ی پتانسیل‌های قابل استفاده‌ی دانشگاه برای حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای دانشی اساتید در قالب شرکت‌ها دانش‌بنیان دانشگاهی که در این پارک مستقر خواهند شد، بهره‌برداری می‌نماید. مرکز هدایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ادامه فعالیت‌های مراکز نوآوری تخصصی، شتابدهنده‌ها و مرکز رشد، ماموریت خود را پذیرش، غربال، گزینش و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که توسط اساتید فعال در حوزه تجاری‌سازی تاسیس شده‌اند، قرار داده است. در این بخش تجاری‌سازی فناوری‌های برتر و حاصل از تحقیقات و توسعه دستاوردهای دانشگاهی مورد حمایت قرار می‌گیرد.


 
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از کلیه‌ی پتانسیل‌های قابل استفاده‌ی دانشگاه برای حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای دانشی اساتید در قالب شرکت‌ها دانش‌بنیان دانشگاهی که در این پارک مستقر خواهند شد، بهره‌برداری می‌نماید. مرکز هدایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ادامه فعالیت‌های مراکز نوآوری تخصصی، شتابدهنده‌ها و مرکز رشد، ماموریت خود را پذیرش، غربال، گزینش و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که توسط اساتید فعال در حوزه تجاری‌سازی تاسیس شده‌اند، قرار داده است. در این بخش تجاری‌سازی فناوری‌های برتر و حاصل از تحقیقات و توسعه دستاوردهای دانشگاهی مورد حمایت قرار می‌گیرد.پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از کلیه‌ی پتانسیل‌های قابل استفاده‌ی دانشگاه برای حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای دانشی اساتید در قالب شرکت‌ها دانش‌بنیان دانشگاهی که در این پارک مستقر خواهند شد، بهره‌برداری می‌نماید. مرکز هدایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ادامه فعالیت‌های مراکز نوآوری تخصصی، شتابدهنده‌ها و مرکز رشد، ماموریت خود را پذیرش، غربال، گزینش و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که توسط اساتید فعال در حوزه تجاری‌سازی تاسیس شده‌اند، قرار داده است. در این بخش تجاری‌سازی فناوری‌های برتر و حاصل از تحقیقات و توسعه دستاوردهای دانشگاهی مورد حمایت قرار می‌گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه پارک علم و فناوری:
http://aut.ac.ir/find.php?item=42.4623.9897.fa
برگشت به اصل مطلب