اداره امور پژوهشی- فرصت مطالعاتی دانشجویان
فرصت مطالعاتی دانشجویان دکترا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

فرصت مطالعاتی به عنوان ابزاری برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و به روزآوری علمی دانشجویان دکترا مورد توجه دانشگاه می‌باشد. هر ساله تعدادی از دانشجویان دکترا  به شکل‌های مختلف و طول دوره‌های متفاوت از این امکان بهره‌برداری می‌کنند. آئین‌نامه و فرم‌های مربوط به این فعالیت در سایت موجود می‌باشد.

نشانی مطلب در وبگاه اداره امور پژوهشی:
http://aut.ac.ir/find-44.5077.11396.fa.html
برگشت به اصل مطلب