دانشکده مهندسی برق- مسئولین دانشکده
مسئولین دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
 
دکتر حیدرعلی طالبی
رئیس دانشکده

alitaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۰۰ (۹۸۲۱+ )- ۶۴۵۴۳۳۰۱ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر غلامحسین ریاحی
معاونت پژوهشی- معاونت تحصیلات تکمیلی

gholamaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۲۰ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر احد توکلی
معاونت آموزشی

tavakoliaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۰۵ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر امیرنادر عسگرپور
سرپرست مرکز انفورماتیک

askarpouraut.ac.ir
۶۴۵۴۵۷۹۹ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر سعید شریفیان
مدیر گروه آموزشی الکترونیک

sharifian_saut.ac.ir
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۳
 
دکتر محمد اعظم خسروی
مدیر گروه آموزشی کنترل

m.a.khosraviaut.ac.ir
۶۴۵۴۵۷۹۷ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر حسن رستگار
مدیر گروه آموزشی قدرت

rastegaraut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۴۶ ( ۹۸۲۱+)

 
دکتر فرزانه عبداللهی
مدیر گروه آموزشی مکاترونیک

f_abdollahiaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۵۸ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر محمدجواد عمادی
مدیر گروه آموزشی مخابرات

mj.emadiaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۷۵ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر سید حسین حسینیان
رئیس قطب علمی قدرت

 hosseinianaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۴۳ ( ۹۸۲۱+ )

 
مهندس حسین یوسفی خواه
مسئول امور پشتیبانی

hyousefiaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۰۶ ( ۹۸۲۱+)

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find.php?item=5.1963.1560.fa
برگشت به اصل مطلب